1. გამოხმაურებების განთავსება პოსტ-მოდერირებულია, ე.ი. გამოხმაურებების შემოწმება ხდება მოდერატორის მიერ, მათ შორის განცხადების მიმღების თანახმად,შემოწმება განხორციელებული იქნება გამოხმაურების განთავსების შემდეგ საზოგადოებრივ ხელმისაწვდომობაზე. ჩვენ ვენდობით თქვენს კეთილსინდისიერებასა და კორექტულობას. გამოხმაურება უნდა ეხებოდეს პირდაპირ ურთიერთობას ავტორსა და მომხმარებელს შორის, რომლის შესახებაც განთავსებულია გამოხმაურება, არაცრუ ინფორმაციის საფუძველზე დაყრდნობით, რომელიც გამოხმაურების ავტორისთვის ცნობილი გახდა უცნობი წყაროებიდან, ანდა წყაროებით რომელთა გადამოწმება შეუძლებელია.

 

2. პირველადი ადრესატი გამოხმაურების მიწოდების მხრივ, წინააღმდეგობის, მტკიცებულების და ა.შ. არის არა lardi-trans-ის ადმინისტრაცია არამედ სატრანსპორტო საზოგადოება. გამოხმაურება უნდა ეხებოდეს პირდაპირ გამოხმაურების ავტორსა და მომხმარებელს,რომელთა შესახებაც განთავსდება გამოხმაურებები,მაგრამ არაცრუ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც ცნობილი გახდა უცნობი წყაროებიდან, ანდა წყაროებით, რომელთა გადამოწმება შეუძლებელია.

 

3. გამოხმაურებების შეფასება არ ხდება სიზუსტის კატეგორიებში lardi-trans-ის ოპერატორის მიერ (მოდერატორს არა აქვს შესაძლებლობა და უფლებამოსილება მხარეთა ურთიერთობების განხილვის შესახებ მათ გარდა რომლებიც უზრუნველყოფენ ვებსაიტსა და lardi-trans-ის ფორუმს). ამავე დროს lardi-trans-ი მიესალმება საჯარო განცხადებებს როგორც ავტორის ასევე გამოხმაურების მიმღების მხრიდან, შესაბამისობისა და შეუსაბამობის კონკრეტული რეალობის გარემოებების დამადასტურებელი მტკიცებულებებისა და არგუმენტების მითითებით.

 

4. გამოხმაურების შინაარსზე პასუხისმგებელია მისი განმთავსებელი მომხმარებელი უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად რომელიც არის შესაბამისი საინფორმაციო გამოხმაურების ავტორი.

 

5. ინფორმაციის გამავრცელებელ პირს ეკისრება მისი საიმედოობისა და სიზუსტის დაცვა გამოხმაურების დავის შემთხვევაში უკრაინის კანონმდებლობის თანახმად. ასევე განსჯა არ შეიძლება იქნას უარყოფილი ან დადასტურებული, რადგან არის გამოხმაურების ავტორის პირადი აზრი. “შესაბამისი” ან “შეუსაბამო” რეალობის ფაქტობრივი მოქმედი გარემოებები, გარდა ამისა, lardi-trans-ი არ არის სასამართლო ორგანო და არ არის უფლებამოსილი განიხილოს მომხმარებლებს შორის არსებული დავა.

 

6. გამოხმაურებების სანდოობისა და სისწორის შემოწმების პრინციპული შეუძლებლობიდან გამომდინარე მოდერატორი აფასებს გამოხმაურებებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმების შესაბამისად, უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით. კანონის დარღვევის არსებობა ან არარსებობის შესახებ უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. lardi-trans-ის სახელშეკრულებო შეთანხმებისა და გამოხმაურებების განთავსების წესების დაცვით.

 

7. გამოხმაურება ექვემდებარება წაშლას, თუ მოდერატორს აქვს საკმარისი საფუძველი იმისა, რომ გამოხმაურების ავტორმა იგი განათავსა არაკეთილსინდისიერი ზრახვებით. აგრეთვე იმ შემთხვევაში როდესაც გამოხმაურება შეიცავს შეურაცხყოფას და მუქარას. არანორმატიული ან /ანდა ფარული ლექსიკის (ნაწილობრივ, მაგრამ არაგამორიცხვით, სიტყვა (ფრაზები) არანორმატიული ლექსიკის, ცალკეული ასოები რომლებიც შეცვლილია სხვა სიმბოლოებით), რასობრივი, ეროვნული და რელიგიური სიძულვილის პროპაგანდა, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა გამოთქმა, რაც არღვევს უკრაინის მოქმედ კანონმდებლობას. ასევე გამოხმაურება ექვემდებარება დაუყოვნებლივ წაშლას უკრაინის სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის შემთხვევაში. lardi-trans-ის საიტზე იფორმაციის არასწორობის ან/ანდა მისი უარყოფის შემთხვევაში.

 

8. მომხმარებლის გამოხმაურებები მთლიანად წაიშლება მომხმარებლის პროფილის, ფიზიკური პირის საიდეტიფიკაციო კოდის შეცვლის - მეწარმის ან OKPO-კოდის იურიდიული პირის შეცვლის შემთხვევაში.

 

9. პირველ რიგში განიხილება ავტორის კეთილსინდისიერება. მოდერატორმა შეიძლება განიხილოს საკითხი არაკეთილსინდისიერებაზე:

 1. უარყოფითი გამოხმაურებებისთვის - გამოხმაურების მიმღების ინიციატვით, შეურაცხმყოფელი გამოხმაურების გამორიცხვით (მათ შორის შემდგომ კომენტარებში ავტორისგან) არის გამოხმაურების წაშლის მიზეზი საკითხის შინაარსის მიუხედავად;
 2. დადებითი გამოხმაურებებისთვის - საკუთარი ან/ანდა ნებისმიერი მომხმარებლის ინიციატივით.

 

10. გამოხმაურების არაკეთილსინდისიერების, ანდა დავისა და საეჭვოდ წარდგენილი ინფორმაციის განხილვისას მოდერატორს აქვს უფლება ავტორს მოსთხოვოს საბუთების ასლები, ავტორისა და გამოხმაურების მიმღებს შორის შესაბამისი ურთიერთობის დასამტკიცებლად, შემდგომი განსჯისთვის კეთილსინდისიერად მიღებული დიკუმენტების საბუძველზე. თუ გამოხმაურების ავტორმა არ დაურთო საბუთები თავდაპირველად. ავტორის მიერ გამოხმაურების საბუთების წარდგენა არ არის აუცილებელი, თუ მხარეთა შორის შესაბამისი ურთიერთობა დადასტურდება მონაცემებით, რომელიც დაკავშირებული იქნება შესაბამისი განცხადების გაფორმებასა და საიტზე მეორე მხარის აქცენტირებასთან.

 

11. გამოხმაურების განთავსების არაკეთილ სინდისიერების შეფასებისას, მოდერატორმა შეიძლება გაითვალისწინოს, ნაწილობრივ, მაგრამ არაგამორიცხვით, შემდეგი ფაქტორები:

 • პირდაპირი და ობიექტურად დადგენილი ინფორმაციის უზუსტობა (ფაქტები) გამოხმაურებაში;
 • ავტორსა და გამოხმაურების მიმღებს შორის ურთიერთობის მტიცებულების ნაკლებობა;
 • ავტორის მიერ გამოხმაურების არ წარდგენა შესაბამის მოთხოვნაზე ნებისმიერი დოკუმენტის, რომელიც მიუთითებს ავტორისა და გამოხმაურების მიმღების ურთიერთობაზე;
 • გამოხმაურების მიმღების განცხადება ხელმოწერის არაავთენტურებაზე. ბეჭდებზე ავტორის მიერ წარდგენილ გამოხმაურებების დოკუმენტებში, თუ lardi-trans-ის მოდერატორს აქვს ასეთი განცხადებების დაჯერების საკმარისი მიზეზები;
 • ავტორის მიერ ერთზე მეტი გამოხმაურების განთავსება ერთ გადაზიდვასთან დაკავშირებით;
 • გამოხმაურებაში შეურაცხყოფის არსებობისას;
 • მხარეთა ურთიერთობის ისტორია და lardi-trans-ის სხვა მომხმარებლებთან ურთიერთობა.

 

12. გამოხმაურებების განთავსების უფლების ბოროტად გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი გაუქმება. გამოხმაურების განთავსების გათიშვის მიზეზად ითვლება არაკეთილსინდისიერი სისტემური გამოვლინებები გამოხმაურებების განთავსებისას. ნაწილობრივ, მაგრამ არაგამორიცხვით. მასიური განთავსება ან/ანდა სხვა მომხმარებლების მიმართვა, ყალბი გამოხმაურების შეთავაზება. გამოხმაურებების განთავსების ვადის ჩამორთმევა დგინდება თითოეული შემთხვევისთვის ყველა გარემოების გათვალისწინებით lardi-trans-ის შეხედულებისამებრ.

 

13. lardi-trans-ი არ არის სასამართლო და არ არის საექსპერტო დაწესებულება, სადავო სიტუაციებში მოდერატორის აზრი (არა-)კეთილსინდისიერების შეფასებაში თავდაპირველად მიიღება, როგორც არაგანსჯადი პირადი განსჯა, რომელიც არ ექვემდებარება გასაჩივრებას და დავის მოგვარებას, როგორც მტკიცებულების საკითხის , არამედ lardi-trans-ზე გამოხაურებების გამოსახვის მიზნისთვის.

 

14. მოდერატორის მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ lardi-trans-ის ადმინისტრაციას შეუძლია შერჩევით გადახედოს გადაწყვეტილებებს და განიხილოს შემდგომი გამოხმაურებები თავის შეხედულებისამებრ. ახლადგამოვლენილი გარემოებების გამოვლინების გამონაკლის შემთხვევაში (სასამართლოს გადაწყვეტილება და ა.შ). გამოხმაურების მხარეები არ არიან შეზღუდულნი რომ საზოგადოებას მიაწოდონ შემდეგი განცხადებები.

 

15. უარყოფითი გამოხმაურებების განთავსებისას უკრაინის კანონის შესაბამისად lardi-trans-ი ყველა შემთხვევაში ადრესატს წარუდგენს საჯარო პასუხის შესაძლებლობას, რისთვისაც გამოიყენება კომენტარის ფუნქციონირება. უარყოფითი ინფორმაციის კონკრეტული ფაქტების დაფიქსირებითა და შეკითხვის შინაარსის გათვალისწინებით ხდება კომენტარების მოდერირება. შეურაცხყოფა და არაკონსტრუქციული “flame” შეიძლება წაიშალოს.

 

16. გამოხმაურების ავტორს აქვს უფლება მოითხოვოს გამოხმაურება.

 

17. lardi-trans-ი ყოველთვის მიესალმება დავის მეგობრულ გადაწყვეტას და ასევე ყოველთვის ახორციელებს სასამართლოს იურისდიქციის გადაწყვეტილებას.

 

18. წარდგენის წესები და მომხმარებლის საჩივრების განხილვა.

 1. lardi-trans-ის საიტზე რეგისტრირებულ მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა შეიტანონ საჩივარი lardi-trans-ის ნებისმიერ მომხმარებელზე.
 2. საჩივრის შეტანის საფუძველი შეიძლება იყოს: ფიქტიური რეგისტრაცია “ტვირთის მფლობელის” სტატუსთან შეუსაბამობა. არასწორი რეგისტრაციის ინფორმაცია, ხელახალი რეგისტრაცია საიტზე, ინფორმაციის გამოქვეყნების წესის დარღვევა.
 3. მომხმარებლის მიმართ საჩივრის შეტანას თან სდევს მომხმარებლის მოცემული მონაცემების გადამოწმება, რომელიც მითითებულია lardi-trans-ის საიტზე ადმინისტრაციის შეხედულებების გათვალისწინებითა და არსებული სარეგისტრაციო დოკუმენტების შემოწმებით.
 4. საჩივარი მომხმარებელზე გადაზიდვის გადასახადის გადაუხდელობისთვის, თაღლითობისთვის, არაკორექტული მოქცევისთვის და სხვა მიზნების გამო არ ექვემდებარება არსებით განხილვას, რამდენადაც მომხმარებლის მიმართვა მსგავსი განცხადებებით ხორციელდება მომხმარებელზე lardi-trans-ის საიტზე უარყოფითი გამოხმაურებების წარდგენის გზით.
 5. ადმინისტრატორის გადაწყვეტილება საჩივარზე არის საბოლოო გადაწყვეტილება და გადასინჯვას არ საჭიროებს. საიტის ადმინისტრაციას შეუძლია უარყოს ნებისმიერი საჩივარი მიზეზების დასაბუთების გარეშე.
 6. დღეში 10 - ზე მეტი საჩივრის განთავსება შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც სამომხმარებლო ხელშეკრულების წესების დარღვევა და შეიძლება გამოიწვიოს საჩივრების წარდგენის ბლოკირება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ან გამუსაზღვრელი ვადით.
 7. საჩივრების წარდგენა არაკეთილსინდისიერი ზრახვებით ან lardi-trans-ის ზიანის მიყენების მიზნით დაუშვებელია. ასეთ შემთხვევაში საჩივრების შეტანის უფლება შეიძლება დაბლოკილ იქნეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ან განუსაზღვრელი ვადით.

 

 

ბოლო განახლების თარიღი: 2020-10-29