1. Definicje

 

1.1. Użytkownik lub Państwo — osoba fizyczna, firma lub jej przedstawiciele, którzy wykonują dostęp do Strony i/lub korzystający z Serwisów.

 

1.2. Osoba fizyczna — człowiek, który posiada zdolność prawną oraz całkowitą zdolność do czynności prawnych, a zarazem nie będący podmiotem działalności gospodarczej, który wykorzystuje Stronę i/lub Serwisy na potrzeby osobiste i wyłącznie w swoim imieniu.

 

1.3. Firma to podmiot komercyjny („podmiot gospodarczy”), osoba prawna lub fizyczna –przedsiębiorca, prowadząca działalność gospodarczą, wykorzystując Stronę i/lub Serwisy.

 

1.4. Strona — „Informacyjno transportowy serwes lardi-trans.com”, witryna informacyjna w sieci Internet, wykorzystująca domenę o imieniu lardi-trans.com ( w tym również innych domenów, które przekierowują użytkowników na lardi-trans.com).

 

1.5. Lardi-Trans lub My to Społka z organiczoną odpowiedzialnością „Lardi”, osoba, która zarestrowana jest i działa wg prawa ukraińskiego, numer KRS 30516477.

 

1.6. Serwis/Serwisy — usługi informacyjne, które świadczone są Użytkownikom (Firmie) za pośrednictwem Strony i/lub w inny sposób (w szczególności, lecz nie wyłącznie poprzez newsletter e-mail) z prawowitym wykorzystaniem znaków towarowych „Lardi-Trans”, „Ларди-Транс” i/lub podobnych (pochodnych) oznaczeń, zarówno odpowiednie funkcjonalne sekcje strony oraz sposoby.

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejsza Umowa użytkownika (dalej Umowa) reguluje relacje pomiędzy Państwem (dalej Użytkownik) z jedenej strony, a Lardi-Trans z drugiej, wynikające wskutek funkcjonowania Strony i/lub świadczenia Serwisów. W szczególności, niniejsza Umowa ustanawia zasady i reguły korzystania ze Strony i/lub Serwisów..

 

2.2. Niniejsza Umowa (włączając będące częścią Umowy Regulamin oraz Warunki korzystania z poszczególnych Serwisów), w miarę zasadniczego stosowania odpowiednich Postanowień do bezpłatnego/niezarejestrowanego dostępu, obejmuje zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych Użytkowników Strony.

 

2.3. Każda osoba reprezentująca Firmę, do momentu uzyskania wystaracząjcych dowód by uważać inaczej, będzie postrzegana jako upoważniony przedstawiciel Firmy, i jeśli wprost nie stwierdzono przeciwne, należy rozumieć, że postanowienia Umowy użytkownika dotyczą danej Firmy w całości.

 

2.4. Niniejsza Umowa jest dostępna Użytkownikowi przy logowaniu na Stronę. Korzystanie ze Strony, jakichkolwiek Serwisó i/lub rejestracja konta oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody ze wszystkimi postanowieniami Umowy oraz ich bezwarunkowej akceptacji.

 

2.5. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Umowie w dowolnym momencie bez uprzedniego i/lub późniejszego powiadamiania o tym Użytkownika. Aktualna redakcja Umowy jest dostępna pod adresem adresem. Kontynuując korzystanie ze Strony i/lub Serwisów po wprowadzonych zmianach do Umowy, Użytkownik bezwarunkowo zgadza się z owymi zmianami.

 

3. Ograniczona odpowiedzialność Lardi-Trans

 

3.1. Dostęp do Strony i jej wygląd udostępniane są w takiej postaci „jak jest”, i Lardi-Trans nie zapewnia, że Strona i/lub Serwisy będą spełniały oczekiwania i/lub odpowiadały celom Użytkownika.

 

3.2. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę z tym, że Lardi-Trans ma prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia Użytkowika, wprowadzać zmiany do dostępnych Użytkownikowi Serwisów i/lub funkcji Strony.
3.2. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę z tym, że Lardi-Trans ma prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia Użytkowika, wprowadzać zmiany do dostępnych Użytkownikowi Serwisów i/lub funkcji Strony.

 

3.3. Osoba fizyczna, nie będąca podmiotem gospodarczy, jako Użytkownik Strony i jej Serwisów, rozumie i wyraża zgodę z tym, że ze względu na swój status prawny jego dostęp do Serwisów i/lub funkcji Strony, w związku tym, że są one nieaktualne dla Użytkownika, może mieć szereg ograniczeń, w tym: rozmieszczanie zgłoszeń i opinii, dodawanie kontaktów, marki, logo itd.- Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wedgług własnego uznania i bez specjalnego powiadomienia takie.

 

3.4. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że Lardi-Trans nie zapewnia 100% bezbłędnej i nieprzerywalnej pracy Strony i/lub Serwisów, i nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone ewentualne straty Użytkownika i/lub osób trzecich wskutek awarii technocznych sprzętu i/lub oprogramowania na dowolnej ze stron.

 

3.5. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że Lardi-Trans nie zapewnia poprawności informacyjnej odnośnie (w szczególności, lecz nie wyłączając: zgłoszeń dot. ładunków do transportu i/lub o dostępności wolnego transportu), rozmieszczanych na Stronie poprzez osoby trzecie. Lardi-Trans nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone ewentualne straty Użytkownika i/lub osób trzecich, które mogą wyniknąć z korzystania ze Strony/Serwisów.

 

3.6. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że Lardi-Trans nie ponosi odpowiedzialności za dokładność rozmieszczonej na Stortnie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakość reklamowanych towarów/usług.

 

3.7. Lardi-Trans pozostawia za sobą prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zablokowania dostępu Użytkownikowi do Strony i/lub Serwisów w dowolnym momencie i według własnego uznania, w tym, lecz nie wyłączając w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy i/lub obowiązującego Prawa.
Jeśli za naruszenie odpowiedzialny jest Użytkownik, Lardi-Trans nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania i/lub do zwrotu środków pieniężnych, opłaconych za dostęp do Serwisów.

 

4. Konto Użytkownika

 

4.1. Dokonując czyności związanych z rejestracją konta, Użytkownik gwarantuje, że jest kompetenty, a jego działania są prawomocne, i/lub jest, w poszczególnych przypadkach, upoważniony przez Firmę.

 

4.2. Użytkownik zobowiązuje się dostarczać w danych rejestracyjnych prawdziwe informacje:

 • O Firmie, w tym: nazwę, adres siedziby oraz adres pocztowy, kody (numery) rejestracyjne (REGON, NIP), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, strony internetowej (jeśli posiada), inne dane kontaktowe, a także dane dot. działaności gospodarczej: dane o siedzibie osoby fizycznej –przesiębiorcy w trakcie zakończenia działalności oraz dane o siedzibie osoby prawnej w trakcie zakończenia;
 • Dane dot. osoby fizycznej, nie będącej podmiotem gospodarczym, w tym: nazwisko, imię, NIP, adres zamieszkania, telefon kontaktowy;

Także użytkownik zobowiązuje się do terminowej aktualizacji podanych danych.

 

4.3. Użytkownik jest odpowiedzialny i samodzielnie podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego konta na Stronie ( łącznie z połączeniem login-hasło, adresem poczty elektronicznej itd.). Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za wszytskie działania, które wykona wykorzystując konto Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Lardi-Trans o jakichkolwiek przypadkach nieprawomiernego użycia konta przez osoby trzecie. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać w danych rejestracyjnych informacji, które mogą wprowadzać w błąd, w szczególności, lecz nie wyłączając: oznaczenia znaków towarowych i/lub nazwy handlowej osób.

 

4.4. Użytkownik zobowiązuje się nie rejestrować i nie korzystać jednocześnie więcej niż jedno konto.

 

4.5. Firma zobowiązuje się do korzystania z konta wyłącznie na potrzeby firmowe, które są bezpośrednio związane z transportem ładunków.

 

4.6. Osoba fizyczna, nie będąca podmiotem gospodarczym, zobowiązuje się do korzystania z konta użytkownika wyłącznie do celów osobistych, w szczególności, lecz nie wyłączając, związanych z transportem ładunków.

 

4.7. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do żądania, według indywidualnego uznania i w ramach systemu weryfikacji (certyfikacji), dokumentów potwierdzających podane przez Użytkownika dane. Oprócz tego Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji odnośnie aktualności konta Użytkownika na podstawie wyników w/w żądań.

 

4.8. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do blokowania i/lub anulowania (usuwania) rejestracji konta Użytkownika, w szczególności, lecz nie wyłączając, w następujących przypadkach:

 1. Naruszenie wymienionych w niniejszym paragrafie warunków rejestracji i/lub wykorzystania konta Użytkownika;
 2. Naruszenie zasad rozmieszczania (powiadamiania) i/lub innego rodzaju wykorzystania informacji;
 3. Pomyślne lub niepomyślne próby ominięcia technicznych środków ochrony informacji, które wykorzystuje Lardi-Trans w świadczeniu Usług, różnego rodzaju ataki skierowane przeciw Strony, w tym, lecz nie wyłączając, celowe wykorzystanie błędów w skryptach Strony.

 

4.9.  Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do prowadzenia historii wprowadzonych przez Użytkownika zmian do danych rejestracyjcnyh konta, o tym samym stopniu publicznego dostępu do historii zmian, co do samych danych. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do prowadzenia historii zmian wprowadzonych przez Użytkownika zachowanych w historii konta. Zarazem fakty owe są za istotne do ustalenia jakichkolwiek znaczących formalnie faktów i relacji związanych z kontem, a ponad to w sytuacjach spornych i/lub wątpliwych, pod warunkiem dodatkowego potwierdzenia przez Użytkownika prawomierności wprowadzonych zmian oraz korzystania z konta przed i po zmianach — odnieszących się do momentu aktualności podania owych danych rejestracyjnych.

 

5. Prywatność i dane osobowe

 

5.1. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodnę Lardi-Trans na przetważanie danych osobowyc zgodnie z Polityką prywatności

 

5.2. Dostarczając, w szczególności, lecz nie wyłączając, przy rozmieszczaniu na Stronie przez Użytkownika (dla Firm) dowolnej informacji zawierającej dane osobowe osób trzecich. Użytkownik (dla Firm) zapewnia, że każde takie działanie nie narusza ustalonych prawem i/lub umową praw osób trzecich, i, w szczególności, zapewnia, że na każde działanie istnieje zgoda Posiadacza danych, która jest zapewniona przez Użytkownika Strony.

 

5.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność dokonanego wyboru, gdzie owy istnieje, indywidualnych ustawień prywatności/publiczności rozmieszczanej informacji w ramach Serwisów konta Użytkownika, w szczególności, lecz nie wyłączając, Serwisów do przechowywania dokumnetów (obrazów). Niniejsze postanowienie dotyczy w równej mierze zarówno ochrony danych osobowych, tak i ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i/lub innej informacji poufnej.

 

6. Wykorzystanie informacji przez Użytkownika

 

6.1. Niezależnie od wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych z innym Użytkownikami i/lub z Lardi-Trans, Użytkownik zobowiązuje się stosować do ogólnych zasad grzecznościowych.

 

6.2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać bez zgody Lardi-Trans, Strony i / lub Serwisów do zgłaszania jakichkolwiek informacji reklamowych i/lub do masowego przekazywania jakiejkolwiek informacji nie zgodnej z tematyką Strony (Serwisów).

 

6.3. Ładując w dowolny sposób jakiekolwiek dokumenty na Stronę, Użytkownik zapewnia, że:

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z dokumnetów/obrazów do tych celów, dla których zostaje ono ładowane na Stronę, nie naruszając praw (w szczególności, lecz nie wyłączając, prawa własności intelektualnej) osób trzecich, w tym przypisanych przez jakiekolwiek zobowiązania do Użytkownika;
 2. Ładunek dokumentu/obrazu do dostępu publicznego nie narusza interesów prawa publicznego (w szczególności, lecz nie wyłączając, odnośnie prawa karnego).

 

6.4. Użytkownik zobowiązuje się do nie popełniania działań oszukańczych skierowanych przeci nnych Użytkowników i/lub przeciw Lardi-Trans, w szczególności, lecz nie wyłączając, przekazanie za pomocą Strony/Serwisów jakiejkolwiek informacji, z bez wystarczających pełnomocnictw, rejestracyjnych, personaliów, danych kontaktowych osób trzechich, a także inne dowolne przekazywanie informacji, które może wprowadzić w błąd odnośnie prawdziwej tożsamości osoby fizycznej lub danych o Firmie, stosunków przedstawicielstwa pomiędzy Użytkownikiem i/lub zamierzeń Użytkownika. Użytkownik rozumie, że podobne działania mogą być odczytane jako oszustwo i tym samym prowadzą do odpowiedzialności karnej.

 

6.5. Lardi-Trans posiada wyłączne prawa do własności intelektualnej dot. komplacji danych (bazy danych), do których użycza dostępu Użytkownikowi w ramach Serwisów, w szczególności, lecz nie wyłączając, kompilacji danych o zgłoszeniach, o łądunkach proponowanych do transportu, i/lub o obecności wolnych pojazdów. Użytkownikowi udzielane jest niewyłącznie prawo do wykorzystania wyżej wymienionych rezultatów działalności inetelektualnej, której posiadaczem prawnym jest Lardi-Trans, wyłącznie do wykorzystania w celach osobistych, bezpośrednio związanych z transportem ładunków. Wszystkie prawa na wykorzystanie (sposoby wykorzystania) kompilacji danych, które nie zostały wyliczony w niniejszej Umowie jako udostępnione Użytkownikowu, są uważane za nie udostępnione Użytwkonikowi i są zastrzeżone przez Lardi-Trans. W szczególności, lecz nie wyłączając: Użytkownik nie ma prawa do odtwarzania i/lub rozpowszechniania objektów własności intelektualnej, należącej do Lardi-Trans w dowolny nie omówiony w niniejszej Umowie sposób.

 

7. Przedmiot Umowy Użytkownika i okres jej działania

 

7.1. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe postanowienia mają charakter ogólny i odnoszą się do wszystkich Serwisów/działów Strony, w tym, lecz nie wyłączając do: rozmieszczania zgłoszeń dot. ładunków do transportu, i/lub dot. obecności wolnych pojazdów ciężarowych, rozmieszczania opinii w „Strefie niezawodności”, Automarket, Forum.

 

7.2. Wyliczone poniżej dokumenty i/lub towarzyszące instrukcjie do funkcji na odpowiednich zakładkach Strony ustalają specjalne reguły korzystania z poszczególnych Serwisów i stanowią nieodłączną część niniejszej Umowy:

 • Usługi i ceny
 • Regulamin rozmieszczania zgłoszeń
 • Regulamin Strefy niezawodności
 • Regulamin rozmieszczania opinii
 • Polityka prywatności
 • Regulamin Forum

 

8. Kontakt z Lardi-Trans

 

8.1.  Informacja o tym, w jaki sposób można się skontakować z Nami jest rozmieszczona w zakładce „Kontakty”. Mogą Państwo skorzystać z oddzielnej formiy web „Zwócić się do Pomocy technicznej” lub z „Czatu wsparcia”.

 

8.2. Po wykryciu prawdopodobnych wad i/lub innych zjawisk, z rozbieżnych z przedstawieniem o normalnym działaniu Strony i/lub Serwisó, również proponujemy zajrzeć do zakładki „Aktualności Strony”.

 

8.3. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że w interesach własnych i Lardi-Trans, zarówno pozostałych sumiennych stron, które mogą być zaangażowane do różnych kwestii, Lardi-Trans ma prawo do zapisywania rozmów telefonicznych prowadzonych z Pomocą techniczną.

 

Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-17