1. Rozmieszczane opinie podlegają moderowaniu, to znaczy są sprawdzane przez moderatora, w tym również na żądanie odbiorcy opinii. Moderowanie następuje po tym, jak opinia trafia do dostępu publicznego. A priori zakładamy Państwa uczciwość i poprawność. Opinia powinna dotyczyć bezpośrednio relacji pomiędzy autorem opinii oraz użytkownikiem, którego owa opinia dotyczy. Opinia nie powinna opierać się na informacji nieprawdziwej, która była przekazana autorowi z niewiadomych źródeł lub źródeł, które nie można zweryfikować.

 

2. Początkowym adresatem przekazywanej przez strony opinii, skarg oraz dowodów itd. jest nie administracja Lardi-Trans, lecz społeczność transportowa. Opinia powinna dotyczyć bezpośrednich stosunków pomiędzy autorem opinii oraz użytkownikiem, którego owa opinia dotyczy. Opinia nie powinna opierać się na informacji nieprawdziwej, która była przekazana autorowi z niewiadomych źródeł lub źródeł, które nie można zweryfikować.

 

3. Opinie nie są oceniane przez moderatorów Lardi-Trans w kategorii „prawdziwości” (moderator nie ma możliwość i uprawnień szczegółowo zagłębiać się w stosunki pomiędzy stronami, oprócz tych, które zapewnia strona oraz forum Lardi-Trans). Jednocześnie, Lardi-Trans przychylnie przyjmuje oświadczenia publiczne zarówno ze strony autora, jak i odbiorcy opinii, ze wskazaniem zgodności lub niezgodności z faktycznym stanem poszczególnych okoliczności, z podaniem dowodów i argumentów.

 

4. Odpowiedzialność za treść opinii ponosi użytkownik, który ową opinię opublikował, a także który zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy jest autorem odpowiedniego komunikatu informacyjnego (opinii).

 

5. Osoba, która rozpowszechnia informacje, jest odpowiedzialny za udowodnienie jej autentyczności i prawdziwości, w przypadku zakwestionowania opinii w sądzie zgodnie z prawem ukraińskim. Ponadto opinie oceniające nie mogą zostać obalone lub potwierdzone, ponieważ są to poglądy osobiste autora opinii; „odpowiednimi” lub „nieodpowiednimi” rzeczywistości mogą być wyłącznie faktyczne okoliczności. Poza tym Lardi-Trans nie jest organem sądowym i nie jest upoważniony do rozpatrywania i decydowania w sporach pomiędzy użytkownikami.

 

6. Opierając się na podstawowym braku możności zweryfikowania autentyczności i poprawności zawartych w opinii informacji, moderator ocenia opinie według kryterium sumienności, zgodności z wymaganiami aktualnego systemu prawnego Ukrainy, braku naruszeń aktualnego systemu prawnego Ukrainy, Umowy użytkownika Lardi-Trans oraz Regulaminu rozmieszczenia opinii Lardi-Trans.

 

7. Opinia podlega usunięciu w przypadku, jeśli moderat ma wystarczające podstawy, by sądzić, że autor opinii rozmieścił ją w złej wierze. Moderator ma prawo do usuwania opinii w przypadku, jeśli opinia zawiera obelgi oraz groźby i / lub zawoalowane wulgaryzmy (w szczególności, lecz nie wyłączając, słowa (wyrażenia) wulgarne, poszczególne litery, które są zastępowane przez inne znaki), propagandę nienawiści rasowej, etnicznej lub religijnej, jak również wszelkie inne wypowiedzi, które naruszają obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy. Poza tym opinia podlegają natychmiastowemu usunięciu w przypadku uprawomocnienia decyzji sądu Ukrainy odnośnie do nieprawdziwości informacji, zawartej w opublikowanej opinii na stronie Lardi-Trans, i/lub w przypadku jej sprostowania.

 

8. Opinie o użytkowniku usuwane są całkowicie w przypadku wprowadzenia zmian w profilu użytkownika w kodzie identyfikacyjnym osoby fizycznej-przedsiębiorcy lub w przypadku podmiotu prawnego zmiany kodu PKD, co świadczy o zmianie podmiotu gospodarczego.

 

9. Rzetelność autora opinii zakładana jest odgórnie. Moderator może rozważyć jedynie kwestię napisania opinii w złej wierze:

  1. w przypadku opinii negatywnych — z inicjatywy odbiorcy opinii, z wyjątkiem znajdujących się w opinii obelg. Obelżywa wypowiedź w opinii (również w kolejnych komentarzach autora) są bezwarunkową podstawą do usunięcia opinii, niezależnie od kwestii opinii;
  2. dla opinii pozywtynych — moderacja odbywa się z własnej inicjatywy i/lub każdego Użytkownika.

 

10. Rozpatrując kwestię pisania opinii w złej wierze w trakcie sporów lub jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności przedstawionej informacji, moderator ma prawo zażądać od autora kopii dokumentów, które potwierdzają odpowiednie relacje między autorem a odbiorcą opinii. Jest to niezbędne do dalszego sądzenia o tym, czy opinia była napisana w dobrej wierze na podstawie przekazanych dokumentów, jeżeli autor nie dołączył ich do napisanej opinii początkowo. Dołączanie przez autora opinii dokumentów nie jest obowiązkowe, jeśli odpowiednie relacje pomiędzy autorem a odbiorcą są potwierdzone danymi, które związane są z wypełnieniem i sformalizowaniem odpowiedniego zgłoszenia na Stronie i jej następującej akceptacji przez drugą stronę.

 

11. Oceniając nierzetelność w rozmieszczaniu opinii, moderator może brać pod uwagę, w szczególności, lecz nie wyłączając, następujące czynniki:

  1. otwarcie i w sposób obiektywny ustalona nierzetelność informacji (faktów) z opinii;
  2. niewystarczająca ilość dowodów istnienia relacji pomiędzy autorem a odbiorcą opinii;
  3. nieprzekazanie przez autora opinii zgodnie z odpowiednim zapytaniem jakichkolwiek dokumentów, które wskazywałyby na jakiekolwiek relacje pomiędzy autorem a odbiorcą opinii;
  4. stwierdzenie odbiorcy opinii o tym, że podpisy/pieczątki na przekazanych przez autora opinii dokumentach są nieautentyczne, pod warunkiem, że moderator Lardi-Trans ma wystarczające podstawy, by sądzić, że owo stwierdzenie jest sprawiedliwe;
  5. rozmieszczenie przez autora więcej niż jednej opinii do jednego przewozu;
  6. zawarte w opinii obelgi;
  7. historia relacji pomiędzy sobą i innymi użytkownikami Lardi-Trans.

12. Nadużywanie prawem do rozmieszczania opinii może pociągnąć za sobą jego cofnięcie. Podstawą do cofnięcia możliwości rozmieszczania opinii są systematyczne przejawy nierzetelności przy rozmieszczaniu opinii, w szczególności, lecz nie wyłączając, masowe rozmieszczanie i/lub zwracanie się do Użytkowników z propozycjami rozmieszczania nierzetelnych opinii. Okres cofnięcia prawa do rozmieszczania opinii jest wyznaczany w każdym poszczególnym przypadku z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i według uznania Lardi-Trans.

 

13. Lardi-Trans nie jest organem sądowym i nie jest instytucją ekspertową. W kwestiach spornych opinia moderatora przy ocenie (nie-)rzetelności początkowo jest przyjmowana jako niepodważalny sąd osobisty, nie w celu rozwiązania konfliktu lub wykorzystania go jako dowodów, lecz w celu rozwiązania kwestii o publikacji opinii na Lardi-Trans.

 

14. Po tym, jak moderator podejmuje decyzję, administracja Lardi-Trans może selektywnie przeglądać decyzje i rozpoczynać dalsze rozważania odnośnie do zasadności rozmieszczenia opinii wyłącznie według własnego uznania, wyłączając przypadki pojawiania się nowych okoliczności (decyzji sądowych itd.). Strony opinii nie są ograniczone w swoim prawie upubliczniania swoich stwierdzeń.

 

15. Przy rozmieszczaniu negatywnej opinii, Lardi-Trans, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim, we wszystkich przypadkach autorowi opinii udzielane jest prawo do publicznej odpowiedzi, do czego wykorzystywane powinny być funkcje komentarzy, z przyprowadzeniem dokładnych faktów, niezbędnych do obalenia negatywnej informacji. Komentarze są moderowane, obelgi i niekonstruktywny „flejm” mogą być usuwane.

 

16. Autor opinii ma zasadnicze prawo do wycofania opinii.

 

17. Lardi-Trans zawsze przychylnie odnosi się do polubownego rozwiązywania sporów, a także zawsze wykonuje decyzje sądowe odpowiedniego ustawodawstwa.

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-29