1. Znak Majiteľ vozidla môže získať ktorýkoľvek zaregistrovaný používateľ (fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba) dopravného a informačného servera (stránky) lardi-trans.com.

 

2. Aby používateľ dostal znak Majiteľ vozidla, musí predložiť príslušnú žiadanku správe stránky stlačením príslušného programového tlačidla na stránke používateľa.

 

3. Znak Majiteľ vozidla sa používateľovi poskytuje, ak bola správe poskytnutá dokumentácia, ktorá potvrdzuje vlastníctvo alebo právo používať vozidlo (vozidlá). Tieto dokumenty môžu byť (ale nielen):
- osvedčenie o registrácii vozidla (technický pas), v ktorom je používateľ označený ako majiteľ, spoluvlastník alebo osoba s právom používať vozidlo;
- licencia, povolenie alebo iný dokument o práve vykonávať medzinárodnú cestnú prepravu vozidlom, ktorý sa vydáva na meno používateľa;
- nájomná zmluva, leasing vozidla alebo iná písomná dohoda, podľa ktorej je používateľ stranou, ktorá získa právo používať vozidlo (vozidlá);
- splnomocnenie na právo používať vozidlo na meno používateľa.

 

4. V prípade pochybností o pravosti dokumentov poskytnutých v súlade s bodom 3 má správa stránky právo požadovať overenie kópií poskytnutých dokumentov s podpisom oprávnenej osoby používateľa a pečiatkou používateľa (ak sa používa), ako aj s poskytnutím ďalších dokumentov alebo informácií na potvrdenie dôvodov na získanie znaku.

 

5. Znak Majiteľ vozidla sa poskytuje na obdobie nie dlhšie ako obdobie platnosti príslušnej zmluvy alebo splnomocnenia, ktoré bolo poskytnuté správe, ale v žiadnom prípade nie dlhšie ako 6 kalendárnych mesiacov od dátumu získania znaku.

 

6. Na základe sťažností iných používateľov alebo z vlastného podnetu môže správa dopravného a informačného servera lardi-trans.com požadovať dokumenty uvedené v bode 3 alebo iné dokumenty a / alebo informácie, aby sa potvrdilo vlastníctvo alebo právo používať vozidlo (vozidlá).

 

7. Správa stránky má právo odmietnuť prideliť používateľovi znak Majiteľ vozidla bez toho, aby uviedla dôvody tohto odmietnutia, bez ohľadu na predložené dokumenty.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2019-06-21